Στόχοι μάθησης

 • Το μάθημα στοχεύει να παρέχει στους φοιτητές μια πλούσια κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των προκλήσεων της μετάβασης σε μια πιο αποδοτική από πλευράς πόρων και κυκλική οικονομία.
 • Αντλώντας από πολλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των επιστημών της μηχανικής, της διαχείρισης και της βιωσιμότητας, οι μαθητές αποκτούν γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές και οράματα, καθώς και θεωρία και εργαλεία που υποστηρίζουν τη διατύπωση και την αξιολόγηση αποδοτικών από πλευράς πόρων και κυκλικών μέτρων.
 • Διερευνώντας παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο, οι μαθητές συνθέτουν και εφαρμόζουν τη γνώση που αποκτήθηκε.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Περιγράψτε τις ιστορικές και μελλοντικές προβλέψεις χρήσης φυσικών πόρων και τις σχετικές προκλήσεις αειφορίας
 • Περιγράψτε τα οράματα και τις βασικές αρχές των διαφόρων προσεγγίσεων για την αποδοτικότητα των πόρων και την κυκλική οικονομία
 • Συζητήστε κριτικά τις επιπτώσεις της αυξημένης αποδοτικότητας των πόρων και της κυκλικότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη
 • Λάβετε υπόψη τους φορείς, τις επιλογές τους, τα εμπόδια και τους οδηγούς για τη μετάβαση σε μια πιο αποδοτική από πλευράς πόρων και κυκλική οικονομία.
 • Λάβετε υπ’ όψιν σας φυσικές μετρήσεις αποδοτικές ως προς τους πόρους και κυκλικά, τα πιθανά οφέλη και τους περιορισμούς τους
 • Διαμορφώστε στρατηγικές για αυξημένη αποδοτικότητα πόρων και κυκλικότητα με βάση σχετικές θεωρίες, μεθόδους και εργαλεία από πολλούς κλάδους.
 • Αξιολογήστε στρατηγικές για αυξημένη αποδοτικότητα πόρων και κυκλικότητα με βάση σχετικές θεωρίες, μεθόδους και εργαλεία από πολλούς κλάδους.
 • Επικοινωνήστε προφορικά και γραπτά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων