Στόχοι μάθησης

  • Αναγνωρίστε τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας πράσινης οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς.
  • Προσδιορίστε τους παράγοντες που θα καταστήσουν βιώσιμη την πράσινη οικονομία.
  • Προσδιορίστε τα κύρια ζητήματα και τις δυνατότητες σε βασικούς τομείς.
  • Αναγνωρίστε τη γκάμα εθνικών, περιφερειακών και διεθνών πράσινων προσπαθειών, καθώς και τις υπηρεσίες υποστήριξης που συμβάλλουν στην προώθηση της πράσινης ανάπτυξης.
  • Προσδιορίστε διεθνείς στρατηγικές που ευνοούν μια πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς.
  • Ενθάρρυνση της ανάπτυξης πράσινων οικονομιών.
  • Εφαρμόστε την έννοια της πράσινης οικονομίας στην πράξη σε ένα πραγματικό οικονομικό, πολιτικό ή προσωπικό πλαίσιο.
  • Δώστε προσοχή στα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά πλεονεκτήματα της προώθησης μιας πράσινης οικονομίας.
Πηγή: πράσινη οικονομία - Αναζήτηση (bing.com)

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων