Θέμα 1 Άλλα επιχειρηματικά μοντέλα και υλικά

Ένα γραμμικό μοντέλο ασχολείται με τις πρώτες ύλες με αναποτελεσματικό τρόπο, γιατί δεν δίνεται έμφαση στη διατήρησή τους.

Σε μια κυκλική οικονομία, αυτό είναι το επίκεντρο. Αυτό σημαίνει ότι και άλλα επιχειρηματικά μοντέλα χρησιμοποιούνται σε μια κυκλική οικονομία, με μεγαλύτερη έμφαση στις υπηρεσίες παρά στα προϊόντα.

Ένα παράδειγμα μοντέλου που διευκολύνει τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία είναι ο συνδυασμός προϊόντος-υπηρεσίας (Product-As-A-Service System), το οποίο θεωρείται ως μοντέλο για την ενοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών (Micheli, Moraes & Cunha et al . , 2017 ).

Ένα ευρέως διαδεδομένο παράδειγμα συνδυασμού προϊόντος-υπηρεσίας είναι το σύστημα εκτυπωτών Xerox, στο οποίο οι εταιρείες λαμβάνουν έναν εκτυπωτή δωρεάν και πληρώνουν ανά αντίγραφο. Αυτό το σύστημα ταιριάζει καλά στην κυκλική οικονομία, επειδή ως κατασκευαστής, η Xerox έχει συμφέρον να διασφαλίσει ότι ο εκτυπωτής θα διαρκέσει πολύ, με τη δυνατότητα επισκευής και ενημέρωσης του. Στο γραμμικό σύστημα πωλήσεων, ο κατασκευαστής επωφελείται συχνά εάν το προϊόν χαλάσει γρήγορα ώστε να μπορεί να πουλήσει ένα νέο προϊόν.