Θέμα 1 Εισαγωγή

Η γραμμική οικονομία προκύπτει από επιχειρηματικές πρακτικές που προϋποθέτουν μια σταθερή προσφορά φυσικών πόρων.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη νοοτροπία «πάρε-φτιάχνω-διάθεση».

Αυτή η νοοτροπία βασίζεται στην εξόρυξη πόρων, στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και στη διάθεση των απορριμμάτων μετά την κατανάλωση.

Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δέχεται αυξανόμενη πίεση λόγω των περιβαλλοντικών και οικονομικών της μειονεκτημάτων.