Θέμα 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο Κυκλικής Οικονομίας

Πηγή: Adapted from Business Model Generation (Osterwalder and Pigneur, 2010)

Πελάτης Σχέσεις

 • Μακροπρόθεσμα _ ή Επαναλαμβανόμενο : Για παράδειγμα , μια συνδρομή , μια μακροπρόθεσμη υπηρεσία συνεργασίας και ούτω καθεξής επί
 • Συναλλακτικό : Ένα ενιαίο πώληση ή εφάπαξ _ συναλλαγή

Πελάτης Τμήματα

 • Νέος πελάτης τμήμα : Ένα διαφορετικό πελάτης τμήμα είναι να είναι πωληθεί προς την
 • Κατακόρυφος πελάτης : Πελάτης που δεν αποτελεί μέρος του κύριου προϊόντος αξία αλυσίδα

Κανάλια

 • Μεταπώληση _ κανάλι : Ένα διαφορετικό εκπτώσεις Κανάλι από πωλήσεις « νέων » προϊόντων
 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ κανάλι : Μια συλλογή ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κανάλι για ένα προϊόν που έχει φτάσει το τέλος του ωφέλιμη ζωή
 • Δευτερεύων υλικό αγορές : Αγορές Για το εμπόριο των ανακυκλωμένων υλικά (συνπροϊόντα , σκραπ , ανακυκλωμένα κ.λπ. )

Εσοδα Ρεύματα

 • Προϊόν πώληση Έσοδα : Πώληση προϊόντος , εξαρτήματος _ ή υλικό ( που ανήκει στον πελάτη )
 • Πώληση υπηρεσιών Έσοδα : Μόνο πώληση υπηρεσίας (χωρίς ιδιοκτησία )
 • Πακέτο πώληση προϊόντος -υπηρεσίας Έσοδα : Πώληση πακέτου προϊόντων και υπηρεσιών ( ιδιοκτησία πελατών )
 • Απόβλητα ως αξία : Ροή εσόδων _ από απόβλητα ή συμπροϊόντα _ ότι είναι επαναχρησιμοποιηθεί μάλλον από απορρίπτονται

Βασικές Δραστηριότητες

 • προϊόντος : Σχεδιασμός για επισκευή , συντήρηση , αποσυναρμολόγηση , ανακατασκευή , δυνατότητα ανακύκλωσης , υλικό υποκατάσταση κλπ )
 • ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ Logistics : Εκτελείται εσωτερικά από ο Εταιρία
 • Παροχή Υπηρεσιών : Παροχή ” προϊόντος – ως -υπηρεσίας” ή/ και προστιθέμενη αξία υπηρεσίες ( π.χ. προληπτικές _ συντήρηση , περιουσιακό στοιχείο διαγνωστικά κλπ )
 • Βασικοί Συνεργάτες
 • Εγκύκλιος Υλικά προμηθευτής : Προμηθευτής εγκυκλίου _ υλικά
 • ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ Logistics : Υπό την προϋπόθεση κατά το ένα τρίτο κόμμα
 • Τεχνολογία : Συνεργάτες χορήγηση κλειδί τεχνολογίες

Βασικοί Πόροι

 • Πλατφόρμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων : Κράτηση , πληρωμή , παρακολούθηση περιουσιακά στοιχεία
 • Ειδικευμένος Παραγωγή διαδικασία : Ειδικευμένος διεργασίες και εγκαταστάσεις ( π.χ. ανακατασκευή , τρισδιάστατη κατασκευή κλπ )
 • Περιουσιακά στοιχεία : Περιουσιακά στοιχεία ή προϊόν στοκ διαθέσιμος προς την προμηθεύω ως υπηρεσία

Δομή

 • Οικονομικό κίνητρο : Προς την κίνητρο παίρνω -πίσω ή επιστροφή του προϊόντος
 • Εργασία: Κόστος εργασίας
 • Υλικά : Κόστος υλικών
 • Κόστος χρηματοδότησης : Κόστος πελάτη χρηματοδότηση
 • Απόβλητα Διάθεση : Κόστος διάθεσης απόβλητα εξόδους
 • Χαμηλότερο ( διάρκεια ζωής ) Κόστος : Ένα χαμηλότερο κόστος προϊόντος ή χαμηλότερο τελικό χρήστη _ κόστος ιδιοκτησίας διάρκειας ζωής .
 • Απόδοση : Παρέχει ο αποτέλεσμα και επίπεδο απόδοσης που αντιστοιχεί προς την η ” δουλειά που πρέπει να γίνει ” ενός πελάτη ( π.χ. εξοπλισμός χρόνος λειτουργίας , έξοδος κ.λπ.). Μοντέλα συστημάτων προϊόντων – υπηρεσιών είναι περιλαμβάνονται .
 • Πρόσβαση : Κατ’ απαίτηση διαθεσιμότητα , ευελιξία και ευρύτερο επιλογή επιλογών . _ Πληρώστε – όπως – πηγαίνετε , ενοικίαση και μίσθωση είναι μερικά από τα επιλογές .
 • Βιωσιμότητα : Παρέχει αξία για τον πελάτη αποτέλεσμα σχετίζεται με προς την βιωσιμότητα ( περιβαλλοντική , κοινωνική κ.λπ.)
 • Αξία παραδόθηκε σε μια « κατακόρυφη πελάτη ” εκτός της κύριας τιμής _ αναφέρεται η αλυσίδα προς την όπως και συναξία . _