Θέμα 2 Αρχές Πράσινης Οικονομίας

Αρχή 1 : Η αρχή της ευημερίας

«Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν και να βιώσουν την επιτυχία χάρη σε μια πράσινη οικονομία».

Αρχή 2: Η Αρχή της Δικαιοσύνης

«Η ισότητα εντός του ομίλου και μεταξύ των γενεών ενθαρρύνεται από την πράσινη οικονομία».

Αρχή 3: Η αρχή των πλανητικών ορίων

«Η πράσινη οικονομία προστατεύει, αποκαθιστά και χρηματοδοτεί το περιβάλλον».

Αρχή 4: Η αρχή της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας

Αρχή 4: Η αρχή της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας

Αρχή 5: Η αρχή της καλής διακυβέρνησης

«Οι θεσμοί που οικοδομούν την πράσινη οικονομία είναι συνεκτικοί, υπεύθυνοι και ισχυροί».

Η πράσινη οικονομία αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα σε όλο τον κόσμο. Θα απαιτήσει σημαντική αλλαγή στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Αν και η αποδοχή αυτής της μετάβασης είναι δύσκολη, είναι απαραίτητη εάν θέλουμε να επιτύχουμε ποτέ τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.