Θέμα 2 Εισαγωγή στην Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής

– Ορισμός & Έννοια –

Εκτίμηση Κύκλου Ζωής – συλλογή και αξιολόγηση των εισροών, εκροών και των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός συστήματος προϊόντος 1 σε όλο τον κύκλο ζωής του. ( ISO 14040:2006 )

Η Εκτίμηση Κύκλου Ζωής είναι μια διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων που έχει ένα προϊόν 1 στο περιβάλλον σε όλη την περίοδο της ζωής του, αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα χρήσης πόρων και μειώνοντας τις υποχρεώσεις. ( Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος – Γλωσσάρι )

“Η LCA αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές πτυχές και τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. χρήση πόρων και περιβαλλοντικές συνέπειες των εκλύσεων) σε όλο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος από την απόκτηση πρώτων υλών έως την παραγωγή, χρήση, επεξεργασία στο τέλος του κύκλου ζωής, ανακύκλωση και τελική διάθεση (π.χ. -στο-τάφο)». (ISO 14040:2006)

  • μια διεθνώς τυποποιημένη μεθοδολογία
  • μια επιστημονική μέθοδος εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος
  • λαμβάνει υπόψη τον πλήρη κύκλο ζωής του προϊόντος
  • δεν αφορά τις οικονομικές ή κοινωνικές πτυχές ενός προϊόντος
  • έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει αποφάσεις, όχι για τη λήψη αποφάσεων

Θα μπορούσε επίσης να ονομαστεί: Περιβαλλοντική εκτίμηση κύκλου ζωής, ανάλυση κύκλου ζωής, μελέτη αξιολόγησης κύκλου ζωής (μελέτη LCA), Ανάλυση από λίκνο έως τάφο ή οικολογική ισορροπία

Video: LCA 6 minute crash course

 Life cycle thinking and sustainability in design by Leyla Acaroglu

A quick intro to LCA, providing snippets of LCA/LCT information taken from a 90-minute lecture)

Πηγή: Disrupt Design