Θέμα 2 Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία

Τρέχουσα: Η ταχεία αλλαγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τον στόχο της για την κλιματική ουδετερότητα το 2050 στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον Μάρτιο του 2022 τα αρχικά μέτρα για την επιτάχυνση της μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία (CE), όπως εισήχθη στην εγκύκλιο Σχέδιο Δράσης για την Οικονομία. Οι προτάσεις της ΕΚ περιλαμβάνουν τα αναδυόμενα αειφόρα προϊόντα, την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση, την αξιολόγηση του κανονισμού για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, καθώς και τη στρατηγική για τα αειφόρα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Σύντομη ιστορία: Το Σχέδιο Δράσης (2015) είχε ως στόχο να τονώσει τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία για την τόνωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τον Μάρτιο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε σχετικά με την υλοποίηση και την πρόοδο των βασικών πρωτοβουλιών του Σχεδίου Δράσης του 2015 στην Έκθεση για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία. Τρία χρόνια μετά την έγκριση, το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Οι 54 δράσεις της έχουν παραδοθεί, ακόμα κι αν η εργασία σε ορισμένες από αυτές συνεχιστεί και μετά το 2019.

Τέλος: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε αυστηρότερους κανόνες ανακύκλωσης και δεσμευτικούς στόχους για το 2030 για τη χρήση και την κατανάλωση υλικών στο ψήφισμα που εγκρίθηκε το 2021.

Video: Circular Economy… it’s the way forward

Οι τάσεις και οι καινοτομίες της κυκλικής οικονομίας συχνά ορίζονται ως ένα οικονομικό σύστημα που αντικαθιστά ένα γραμμικό μοντέλο της οικονομίας σε ένα κυκλικό. Επίσης, αναπτύσσει και εφαρμόζει πολιτικές που ενισχύουν το μοντέλο «μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση» – τα 3R του μοντέλου CE.

Τα τελευταία χρόνια η έννοια της Κυκλικής Οικονομίας έχει λάβει αυξανόμενη προσοχή, τόσο στον κόσμο της επιστήμης όσο και στη χάραξη πολιτικής. Η ιδέα του 3R έχει γίνει κοινή σε πολλούς εθνικούς κανονισμούς για τα απόβλητα σε όλο τον κόσμο. Η CE εξελίσσεται επιστημονικά και στην πράξη, επομένως νέα R’s ενσωματώνονται στο εννοιολογικό πλαίσιο CE αρχικά 6R και επί του παρόντος 9R και εξελισσόμενα εννοιολογικά και πρακτικά πλαίσια.

R1 – Μειώστε

R2 – Μεταπώληση, Επαναχρησιμοποίηση

R3 – Επισκευή

R4 – Ανακαίνιση

R5 – Ανακατασκευή

R6 – Επαναχρησιμοποίηση

R7Ανακυκλώστε υλικά

R8 – Ανάκτηση ενέργειας

R9 – Re-mine

Video: Moving towards a circular economy

Πηγή: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/51787938-en/index.html?itemId=/content/component/51787938-en