Θέμα 2 European Green Deal – Κατάλληλο για 55

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σειρά προτάσεων _ _ προς την φτιαχνω, κανω ο της ΕΕ κλίμα , ενέργεια , μεταφορές και φορολογία πολιτικές κατάλληλες για μείωση του καθαρού θερμοκηπίου αέριο εκπομπών με στο τουλάχιστον 55% έως το 2030, σε σύγκριση έως τα επίπεδα του 1990 .

«Κατάλληλο για 55» στόχους

Προκειμένου να επιτευχθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 55% έως το 2030, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διατυπώσει στόχους και δείκτες:

  • Το ποσοστό ανακύκλωσης των αστικών απορριμμάτων θα πρέπει να αυξηθεί στο 65% έως το 2030.
  • να αυξηθεί το ποσοστό ανακύκλωσης των απορριμμάτων συσκευασίας στο 75% έως το 2030·
  • να βελτιώσει μόνιμα τη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα, διατηρώντας παράλληλα την ιεραρχία των αποβλήτων της ΕΕ, τη σειρά προτεραιότητας με τις καλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ξεκινώντας από την πρόληψη και την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας·
  • προτείνει ελάχιστες απαιτήσεις για εκτεταμένη ευθύνη του παραγωγού – επιβράβευση παραγωγών που διαθέτουν στην αγορά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και ενθαρρύνουν την ανάκτηση και την ανακύκλωση προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.