Θέμα 4 Οφέλη Κυκλικής Οικονομίας

Προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία, η Κυκλική Οικονομία προσφέρει ευρύ φάσμα οφελών στους επιχειρηματικούς τομείς, τη μεταποίηση και τους πολίτες στη φύση:

  • Πιο καινοτόμους και αποτελεσματικούς τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης·
  • προστασία των επιχειρήσεων από τη σπανιότητα πόρων και τις ασταθείς τιμές·
  • ευκαιρίες για τοπικές θέσεις εργασίας και κοινωνική ένταξη.
  • Βελτιστοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων που ενισχύει την ανακύκλωση και μειώνει την υγειονομική ταφή·
  • εξοικονόμηση ενέργειας καθώς λιγότερες διαδικασίες παραγωγής απαιτούν λιγότερη ενέργεια.
  • οφέλη για το περιβάλλον όσον αφορά το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, τη ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των υδάτων.
Πηγή: https://unsplash.com/photos/KQQMHMFj0Ak