Tema 1 Spreminjajoči se svet dela

Na naš svet vplivajo tri vrste trendov: tehnološki, družbeni in tehnično-socialni. Obstaja tudi metatrend, ki se razteza čez vse druge trende, in sicer pospeševanje hitrosti sprememb. Ti trendi so univerzalni in so našteti v nadaljevanju.

Tehnološki trendi

Neskončna količina digitalnih informacij, od besedil do slik, zvokov in videoposnetkov vse bolj zaseda vsa področja življenja.

Takšna količina informacij lahko povzroči zmedo, stres in izzive pri doseganju konkurenčne prednosti.

Za uspeh so potrebna nova znanja → medijska pismenost, sistemsko razmišljanje, kritično mišljenje ter sposobnost usmerjanja, osredotočanja in ohranjanja pozornosti.

Avtomatizacija proizvodnih procesov ter dobave izdelkov in storitev skupaj z motečimi tehnologijami počasi zmanjšuje potrebo po ročnih in rutinskih opravilih in delovnih mestih.

Čeprav se zaradi teh inovacij odpirajo nove možnosti za podjetništvo, pa je ovirana tudi konkurenca med podjetji.

Mladi podjetniki morajo nenehno pridobivati nova znanja in spretnosti ter postati še bolj prilagodljivi, agilni in prožni, da se lahko hitro odzovejo na nove priložnosti.

Hiperpovezljivost je vse večja medsebojna povezanost ljudi, organizacij in predmetov, ki je posledica mobilne tehnologije, interneta in interneta stvari.

Zaradi tehnoloških inovacij se poslovno okolje nenehno spreminja. To pomeni, da lastniki podjetij ne morejo natančno predvideti tržnih trendov ter pripraviti srednjih in dolgoročnih načrtov kot nekoč.

Mladi podjetniki se bodo morali seznaniti s prilagodljivim načrtovanjem – nenehnim prilagajanjem na spreminjajoče se informacije.

Družbeni trendi

Delovni svet se sooča z različnimi demografskimi izzivi. Prebivalstvo se stara, mladi pa ustvarjajo različne pritiske. Brezposelnost in podzaposlenost ostajata izziv za mlade po vsem svetu.

Demografske spremembe predstavljajo priložnosti in izzive za podjetnike. Ti družbeni dejavniki so sprožili več možnosti za ženske, svobodno delo, samozaposlitev in podjetništvo pa so zdaj bolj sprejeti. To lahko povzroči večjo konkurenco za vire in podporo.

Mladi podjetniki morajo biti bolj inovativni in usmerjeni v storitve, da bi ostali konkurenčni. Večja konkurenca lahko povzroči stres, ki ga morajo obvladati.

The working world faces various demographic challenges. The population is aging, and youth creates various pressures. Unemployment and underemployment remain a challenge for young people around the world.

Demographic changes present opportunities and challenges for entrepreneurs. These social drivers shift initiated more prospects for women, and freelancing, self-employment and entrepreneurship is now more accepted. This might generate an increase in competition for resources and support.

Young entrepreneurs need to be more innovative and service-oriented to remain competitive. Increased competition can lead to stress, which they must find ways of managing.

Tehnološko-socialni trendi

Svetovna gospodarstva so bolj neodvisna kot kdaj koli prej. Pretok izdelkov, projektov in znanja → sodelovanje med organizacijami in narodi

 Globalne vrednostne verige → ključni del poslovanja.

Različne priložnosti za podjetnike → vse večje povpraševanje po izdelkih in storitvah, ki se razvijajo in distribuirajo po vsem svetu, vendar so prilagojeni lokalnemu trgu.

Mladi podjetniki morajo razumeti kompleksnost globalnega okolja, hkrati pa morajo pokazati občutljivost za druge kulture in sposobnost delovanja v različnih kulturnih okoljih.

Globalna agenda → s poudarkom na okoljskih vprašanjih

Okoljsko in družbeno trajnost je treba vključiti v poslovne strategije in prakse organizacij.

Ustrezni zeleni ukrepi lahko povečajo konkurenčnost, zmanjšajo stroške in se pomagajo izogniti morebitnim zakonodajnim kaznim.

Ustvarjajo se številne nove priložnosti → mladi podjetniki bodo potrebovali nova znanja in spretnosti.

(YBI,2018)