Референце

 • Kirchherr, Ј., Reike, D., Hekkert, M. (децембар 2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. (Концептуализирање циркуларне економије: анализа 114 дефиниција.) Resources. Conservation and Recycling Vol. 127, странице 221-232
 • Korhonen, Ј., Honkasalo, А. Seppälä, Ј. (2018). Circular Economy: The Concept and its Limitations. Ecological Economics. (Циркуларна економија: концепт и њена ограничења, Еколошка економија.) vol. 143, issue C, 37-46
 • Ellen MacArthur Foundation (2015). Towards a circular economy: Business rationale for an accelerated transition. (Ка кружној економији: Пословно образложење за убрзану транзицију).
 • Korhonen, Ј., Nuur, С., Feldmann, А., Birkie, S.E. (фебруар 2018). Circular economy as an essentially contested concept. (Циркуларна економија као суштински споран концепт.) Journal of Cleaner Production. Vol. 175, странице 544-552
 • Di Maio, F., Rem, P.C., Baldé, К., Polder, М. (јул 2017). Measuring resource efficiency and circular economy: A market value approach. (Мерење ефикасности ресурса и циркуларне економије: приступ тржишне вредности). Resources. Conservation and Recycling, Vol. 122, странице 163-171
 • Kjaer, L.L., Pigosso, D.C.A., Niero, M., Bech, N.M. McAloone C.Т. (13. март 2018). Product/Service-Systems for a Circular Economy: The Route to Decoupling Economic Growth from Resource Consumption? (Системи производа/услуга за циркуларну економију: пут ка раздвајању економског раста од потрошње ресурса?)
 • Bocken, M.P. N. de Pauw, I. Bakker, C., van der Grinten, B. (2016). Product design and business model strategies for a circular economy. (Дизајн производа и стратегије пословног модела за циркуларну економију.)
 • Michelini, G., Moraes, N.R., Cunha, N.R., Costa, M.H.Ј., Ometto, R.А. (2017). From Linear to Circular Economy: PSS Conducting the Transition. (Од линеарне до циркуларне економије: ПСС спроводи транзицију.) Procedia CIRP. Vo. 64, 2017, странице 2-6
 • Mecozzi, V. (2019). Peel Pioneers: The art of Scaking Waste. (Пионири Пеел: Уметност љуштења отпада).
 • Schroeder, Р., Anggraeni, К., Weber, U. (2013). The Relevance of Circular Economy. (Релевантност циркуларне економије)
 • PBL Netherlands Environmental Assessment Agency (ПБЛ Холандска агенција за процену животне средине). PLASTIC IN KLEDING, EEN SERIEUS PROBLEEM. https://www.plasticsoupfoundation.org/plasticfashion/
 • THE CIRCULARITY GAP REPORT 2018. (31. децембар 2017). https://www.circle-economy.com/resources/the-circularity-gap-report-our-world-is-only-9-circular
 • Statistic Netherlands (CBS) – Статистика Холандије
 • Circular economy action plan. For a cleaner and more competitive Europe. (Акциони план циркуларне економије. За чистију и конкурентнију Европу). https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf