Тема 3 Методологија процене животног циклуса

ЛЦА је сложен, научни, дубоко детаљан процес рашчлањавања свих инпута који улазе у израду производа и посматрања излазних резултата који се јављају као резултат. Ови токови се мере у односу на многе (преко 90) различитих категорија утицаја повезаних са здрављем екосистема – од оних очигледних до оних мање познатих.

Ефикасност ЛЦА студије заснива се на два главна атрибута:

  • дефинисан циљ и обим студије (одређује дубину и ширину одређеног ЛЦА)
  • квалитет података који се користе за процену утицаја (требало би да буде конзистентан, са осигураним квалитетом и да одражава стварне индустријске процесне ланце)

ЛЦА се састоји од 4 фазе и прилично је компликован за извођење, углавном због скупова података (често је тешко доћи до података). Стога, у многим случајевима, ЛЦА је најбоље препустити стручњацима и вештим практичарима.

Постоје и могућности за спровођење „брзих“ (поједностављених) ЛЦА, али их не би требало објављивати – они су више као „позадински“ прорачуни који помажу у доношењу одлука.

Практичари и научници су развили различите ЛЦА софтвере за моделирање (као што су SimaPro и Gabi) и помогли изградњи успешне банке знања о узрочно-последичним везама између производних система и животне средине. Такође, истраживања и информације помажу у изградњи капацитета за алат за размишљање који свако може да примени и истражи како производи и материјали утичу на планету и људе – то је размишљање о животном циклусу.

Дакле, постоје три различита типа ЛЦА: а) Детаљни ЛЦА, б) Поједностављени ЛЦА и ц) Концептуални ЛЦА – Размишљање о животном циклусу.

Видео: Процена животног циклуса

Уводни видео који се фокусира на процес, употребу и предности процене животног циклуса

Извор: Sarah Gibson

ЛЦА методологија – 4 итеративна корака (засновано на унакрсном приступу)

Оквир за процену животног циклуса

Предмет и намеравана употреба – Сврха? Коме (и како) пренети

Функционална јединица – референтна јединица на коју је фокусиран ЛЦА

Граница система – процесне јединице (део система производа) које треба укључити

Захтеви за податке (и квалитет података) и методе које треба користити

Категорије утицаја које треба истражити

Ограничења или претпоставке које треба направити

Прикупљање и квантификација улазних/излазних података који се односе на систем који се проучава – ТОКОВИ:

  • УЛАЗ (нпр. сировине, ресурси, вода, енергетске потребе)
  • ИЗЛАЗ (нпр. стварање отпада, нуспроизводи и/или рециклирани материјали, емисије загађивача у ваздух, воду и земљиште)

(сви подаци морају бити прилагођени датој функционалној јединици)

Додатне информације за боље разумевање и процену величине и значаја потенцијалних утицаја на животну средину за животни циклус производа који се проучава

Избор – категорије утицаја, индикатори категорија, модели карактеризације

Класификација података у категорије и параметре утицаја

Карактеризација, израчунавање и процена притисака околине на улазе и излазе у животном циклусу (нормализација, груписање и пондерисање)

Сумирање и дискусија о резултатима анализе инвентара или процене утицаја, или обоје, и њихово вредновање у контексту циља и обима студије који су постављени на почетку (поређење са почетним циљевима)

Утврђивање нивоа поверења у коначне резултате – извођење анализа осетљивости и несигурности, провере комплетности и доследности

То је основа за извођење:

  • закључака
  • препорука
  • одлука

Резултати могу указати на потенцијал побољшања (нпр. могу довести до добро утемељене листе препорука за ревизију дизајна производа и оптимизацију његове употребе у смислу утицаја на животну средину).

Идентификација кључних процеса, ограничења и загађивача

Саопштавање резултата студије на поштен, потпун и тачан начин

Општа шема четири фазе ЛЦА [Прилагођено из ИСО 14040 (2006). Управљање животном средином—Процена животног циклуса—Принципи и оквир. Женева: Међународна организација за стандардизацију (ИСО).]

Видео: Процена животног циклуса и стратешка одрживост

 за инжењере дизајна производа Водич од стране стратега одрживости Leyla Acaroglu

Извор: Disrupt Design

Преглед процене животног циклуса (ЛЦА) као дела стратешког тока рада за одрживост у дизајну и инжењерингу производа.

Видео је део серије уводних туторијала о основним концептима у стратешкој одрживости, укључујући увод у стратегије еко-дизајна и размишљања о животном циклусу (серија развијена за Atuodesk inc)

Напомена уз видео: ИСО 14044, заједно са ИСО 14040, заменио је ИСО 14041, ИСО 14042 и ИСО 14043, који су технички ревидирани и отказани.